நிலை 2

குறிப்புகள்

வயது வரம்பு:

 • குறைந்த பட்சம் 6 வயது.

தகுதி:

 • அ த க நிலை 1 முடித்திருக்க வேண்டும் அல்லது ஏற்கனவே உயிர், மெய் எழுத்துக்கள் படிக்க, எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

நோக்கம்:

 • தமிழ் எழுத்துக்களில் எ வரிசை உயிர்மெய் எழுத்துகள் வரை பயிற்றுவித்தல்.
 • பெயர்ச்சொற்கள் மட்டுமன்றி, வினைச்சொற்களையும், அவற்றின் மூலம் உருவான எளிதான சொற்றொடர்களையும் பயிலுதல்.
 • ஒவ்வொரு பாடத்திலும் திருக்குறள், ஆத்திசூடி, கதைகள், பழமொழிகள் மற்றும் பாடல்கள் கற்றறிதல்.

மொழித்திறன்:

 • தமிழ் எழுத்துகள் இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, முதல் பகுதியானது நிலை இரண்டிலும், இரண்டாம் பகுதியின் எழுத்துகள் நிலை மூன்றிலும் பயிற்றுவித்தல்.
 • ட, ப, ம, ய என எழுதுவதற்கு எளிதான எழுத்துகளில் ஆரம்பித்து படிப்படியாக மற்ற எழுத்துகளும் இந்த நிலையில் பயிலுதல்.
 • உயிரெழுத்துகளைத் தவிர, அ & ஆ வரிசை உயிர்மெய் எழுத்துகள், இ & ஈ வரிசை உயிர்மெய் எழுத்துகள், உ & ஊ வரிசை உயிர்மெய் எழுத்துகள் மற்றும் எ வரிசை உயிர்மெய் எழுத்துகளை அறிதல், எழுதுதல்.
 • ஒவ்வொரு பாடத்திலும் இந்த எழுத்துகளால் ஆன எளிய பெயர்ச்சொற்கள் படங்களுடனும், வினைச்சொற்களும், அவற்றால் உருவான சிறு சிறு சொற்றொடர்களும் பயிலுதல்.
 • குறைந்தபட்சம் இருநூற்று ஐம்பது சொற்களையாவது அறிதல், ஆங்கிலத்தில் மொழிப்பெயர்த்தல்.

பாடத்திட்டம்

தமிழ் மொழி அறிமுக நிலை – உயிர்மெய் எழுத்துக்கள்.

 • படித்தல்/அடையாளம் காட்டுதல்.
 • உதாரணங்களுடன் உச்சரித்தல்.
 • எழுத்துப்பயிற்சி.
 • சிறிய கதைகள் / பாடல்கள், விலங்குகள், பறவைகள், குழுவாக விளையாடுதல்.
 • ஆத்திச்சூடி/ திருக்குறள் / பழமொழி
 • வயது: 4.5 வயதுக்கு மேல் / 6 வயதுக்கு மிகாதவர்களுக்கான நிலை இது.
 • இந்த நிலை முடிவில் உயிர் மெய் எழுத்துக்களுடனான சில கதைகள், பாடல்களுடன், சுமார் 200 தமிழ் வார்த்தைகளாவது தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

பாடங்கள்:
பாடம் 1. ட, ட், ப, ப், ம, ம், ச, ச்
பாடம் 2. க, க், த, த், ந, ந், வ, வ்
பாடம் 3. ய, ய், ர, ர், ல, ல், ன, ன்
பாடம் 4. ண, ண், ள், ள, ழ், ழ, ங், ங
பாடம் 5. ஞ, ஞ், ற, ற், அ, ஆ
பாடம் 6. இ, ஈ, உ, ஊ, எ
பாடம் 7. ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ, ஃ
பாடம் 8. கா, சா, டா, தா, பா, றா
பாடம் 9. யா, ரா, லா, வா, ழா, ளா
பாடம் 10. ஙா, ஞா, ணா, நா, மா, னா
பாடம் 11. கி, சி, டி, தி, பி, றி
பாடம் 12. யி, ரி, லி, வி, ழி, ளி
பாடம் 13. ஙி, ஞி, ணி, நி, மி, னி
பாடம் 14. கீ, சீ, டீ, தீ, பீ, றீ
பாடம் 15. யீ, ரீ, லீ, வீ, ழீ, ளீ
பாடம் 16. ஙீ, ஞீ, ணீ, நீ, மீ, னீ
பாடம் 17. கு, சு, டு, து, பு, று
பாடம் 18. யு, ரு, லு, வு, ழு, ளு
பாடம் 19. ஙு, ஞு, ணு, நு, மு, னு
பாடம் 20. கூ, சூ, டூ, தூ, பூ, றூ
பாடம் 21. யூ, ரூ,லூ, வூ, ழூ, ளூ
பாடம் 22. ஙூ, ஞூ, ணூ, நூ,மூ, னூ
பாடம் 23. கெ, செ, டெ, தெ, பெ, றெ
பாடம் 24. யெ, ரெ, லெ, வெ, ழெ, ளெ
பாடம் 25. ஙெ, ஞெ, ணெ, நெ, மெ, னெ

பின்குறிப்பு : மேல் கூறிப்பிட்டுள குறிப்புகளும், பாடதிடங்களும் வழிகாட்டல் மட்டுமே.மேலும் இவை மாறுதலுக்கு உட்பட்டவை.

பெற்றோர்கள் அந்த அந்த பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் போதிய தகவல்களை கேட்டு கொள்ளவும்.

PS: Please note the Course Details published above are for guidance only and is subject to change.

We recommend parents and other parties involved to check with local schools for further information.