காய்கள், கனிகள் – Vegetables and Fruits

எது காய் எது பழம் என்ற வித்தியாசத்தையும் தெரிந்துக்கொள்வார்கள் .