பாடல் மற்றும் நடனம் – சரியானதை கண்டுபிடி

வீட்டு பொருட்கள் – Household items

வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை கண்டுபிடி – Find the Household item in the maze

இந்த பொருள் எந்த அறையில் இருக்கும்? -Which room does this item belong to?

வீட்டு பொருட்கள் நினைவுத்திறன் விளையாட்டு – Household Items Memory Game

Maze Chase – Five senses and their organs ஐம்பொறிகளும் ஐம்புலன்களும்

Days of the week – வார நாட்கள்- கடைநிலை

Five senses and their organs – ஐம்புலன்களும் ஐம்பொறிகளும்

Five Organs and Five Senses – ஐம்பொறிகளும் ஐம்புலன்களும்

English Months – ஆங்கில மாதங்கள்