முதியோர் பராமரிப்பு

வாணி கண்ணன் அம்மா மற்றும் அப்பா உரையாடல் – Vaani, Kannan, Mom and dad Conversation

Opposite words – எதிர்ச் சொல்

Tap the hidden word – வார்த்தையை கண்டுப்பிடித்தல்

Sort out the children’s daily activities – குழந்தைகளின் அன்றாட செயல்களை வரிசைப்படுத்து

Daily Activities – அன்றாட செயல்கள்

பள்ளிக்குச் செல்வது – Going to school

ஓய்வு நேரம் Leisure Time – Lesson – Synonyms and Word activities.

வாணி, கண்ணன் உரையாடல் – தகவல் சேகரித்தல் மற்றும் வழங்குதல்

Exercise and Family Welfare – Listening Skill உடற்பயிற்சியும் நலவாழ்வும் – கேட்டுக்கிரகித்தல்