ட்ரு ஓர் பால்ஸ் – True or False

பைண்டு தி மேட்ச் – Find the Match

Joining words

Choose the best Answers

Find the words

தமிழ் புது வருடப்பிறப்பு உரையாடல் – Tamil New Year conversation

வாணி கண்ணன் அம்மா மற்றும் அப்பா உரையாடல் – Vaani, Kannan, Mom and dad Conversation

Opposite words – எதிர்ச் சொல்

செல்லப் பிராணி பராமரித்தல் – Pet animal care

வானிலை- சொற்கள் – Weather – Vocabularies