படத்தைப் பார்த்து இணைக்கவும் – Matching the picture activity

எழுத்துக்களை அறிதல் – Letters identification

தமிழ் மன்னர்கள் – Tamil Kings

சரியான படத்தை பொறுத்துக – Match the correct picture

தமிழ் கலாச்சார உடைகள் – Tamil cultural costumes

முதியோர் பராமரிப்பு

ட்ரு ஓர் பால்ஸ் – True or False

பாடல் மற்றும் நடனம் – சரியானதை கண்டுபிடி

பூச்சிகள் – Insects

இந்திய உணவுகள் – Indian Foods