தமிழ் கலாச்சார உடைகள் – Tamil cultural costumes

Maze Chase – Five senses and their organs ஐம்பொறிகளும் ஐம்புலன்களும்

Five senses and their organs – ஐம்புலன்களும் ஐம்பொறிகளும்

Five Organs and Five Senses – ஐம்பொறிகளும் ஐம்புலன்களும்

Match the following – சோடி சேர்க்க

சூழலை அறியும் முறைகளும் -Environmenatl thinking using our body parts match the Following

சூழலை அறியும் முறைகளும் – Environmental Thinking using our body

சூழலை அறியும் முறைகள் – Our body parts uses – Fill in the blanks

Body Parts – உடல் உறுப்புகள்

நல்ல பழக்கங்கள் Good Habits