தமிழ் மன்னர்கள் – Tamil Kings

Tamil history – chronology – தமிழ் வரலாற்று நாயகர்கள்

திருமண விழா- தமிழ் கலாசாரமுறைப்படி சடங்குகள், சம்பிரதாயங்கள் – Tamil Wedding

Traditional Food preparation – உணவு தயாரிக்கும் முறைகள்

Grammar – Subjects, Verbs and Objects எழுவாய் பயனிலை செயப்படுபொருள்

ஓய்வு நேரம் Leisure Time – Lesson – Synonyms and Word activities.

Traditional Games – Listening Skill பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் – கேட்டுக்கிரகித்தல்

பாடம் 6 – சாதனை புரிந்த தமிழர்கள்

Exercise and Family Welfare – Listening Skill உடற்பயிற்சியும் நலவாழ்வும் – கேட்டுக்கிரகித்தல்