படத்தைப் பார்த்து இணைக்கவும் – Matching the picture activity

பூச்சிகள் – Insects

விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளின் ஒலிகள் – The sounds of Animals and birds

செல்லப் பிராணி பராமரித்தல் – Pet animal care

Matching – பொருத்துக

Animals – விலங்குகள்

Animals and foods – விலங்குகள் மற்றும் உணவுகள்

ANIMALS – விலங்குகள்

ANIMALS – விலங்குகள்