படத்தைப் பார்த்து இணைக்கவும் – Matching the picture activity

எழுத்துக்களை அறிதல் – Letters identification

சரியான படத்தை பொறுத்துக – Match the correct picture

தமிழ் கலாச்சார உடைகள் – Tamil cultural costumes

பூச்சிகள் – Insects

இந்திய உணவுகள் – Indian Foods

தமிழ் பாரம்பரிய உணவுகள் – INDIAN FOOD

விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளின் ஒலிகள் – The sounds of Animals and birds

Match days of the week – கிழமைகளின் தமிழ் வார்த்தைகளை பொருத்துக

Animals – விலங்குகள்