முதலையுடன் சமாதான சகாவாழ்வு – Anagram

தமிழர் வாழும் நாடுகள் – Tamil persons in the world

பூக்கள் – Flowers

வாணி, அம்மா உரையாடல் – தகவல் சேகரித்தல் – Quiz

பூக்கள் – Flowers

திருமண விழா- தமிழ் கலாசாரமுறைப்படி சடங்குகள், சம்பிரதாயங்கள் – Tamil Wedding

சூரியன் சந்திரன் – sooriya kudumbam

நிறம் – flower

பள்ளிக்குச் செல்வது – Going to school

நிறங்கள் – Colours