தமிழரின் சிற்பக்கலை – தொடர்புபடுத்துக -Sculpture arts of Tamil people- Match up

தமிழரின் சிற்பக்கலை sculpture arts of Tamil people – விடுபட்ட எழுத்துக்களைக் கண்டுபிடி

தமிழ்நாடு மற்றும் ஈழநாடு – Famous places in Tamilnadu and Srilanka

வகுப்பு 5_ பாடம் 2 & 3_ தமிழ்நாடு மற்றும் ஈழநாட்டில் உள்ள பிரபலமான இடங்கள்

தமிழ்நாட்டு உணவில் அடங்கி இருக்கும் அறுவை – Six different tastes of Tamilnadu food

Srilanka and other countries food habit – ஈழநாடு மற்றும் பிற நாட்டு மக்களின் உணவு வகைகள்

Tamilnadu palces and their identity – தமிழ்நாட்டின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கள்

Tamilnadu Traditional wear – தமிழ்நாடு பாரம்பரிய உடைகள்

Other countries clothing habit – பிறநாட்டின் பாரம்பரிய உடைகள்

ராமாயணம் – Kahoot – Quiz Ramayanam

Features of towns – ஊர்களின் சிறப்புகள்