படத்தைப் பார்த்து இணைக்கவும் – Matching the picture activity